ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

JUDr. Matej Hríbik

Mgr. Nina Hríbiková

Sídlo Advokátskej Kancelárie

Kukučínova 20,
974 01 Banská Bystrica

Právne služby

Občianske právo

 • Vypracovanie zmlúv a dohôd
 • Riešenie majetkových sporov
 • Zastupovanie v sporovom a nesporovom konaní
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Rodinné právo

 • Poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností maloletých
 • Právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Uplatňovanie nárokov na výživné

Trestné právo

 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených, obžalovaných, odsúdených a poškodených
 • Vypracovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu
 • Zastupovanie obvinených, obžalovaných a odsúdených v trestnom konaní
 • Uplatňovanie nárokov poškodených

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach, vypracovávanie listín a podkladov
 • Vypracovanie obchodných zmlúv, dohôd a ich pripomienkovanie
 • Vymáhanie pohľadávok v
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov

Exekučné právo

 • Podávanie návrhov na výkon rozhodnutí
 • Zastupovanie oprávnených a povinných v konaní o výkon rozhodnutia v exekučnom konaní

Pracovné právo

 • Príprava a yypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľom alebo zamestnancom
 • Zastupovanie v súdnych sporoch
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vrátane pracovných úrazov

Správne právo

 • Priestupkové konanie